Jak efektywnie zarządzać zapasami i logistyką w e‑commerce, aby zminimalizować koszty i zwiększyć efektywność

Efektywne zarządzanie zapasami i logistyką w e-commerce jest niezbędne dla zwiększenia efektywności operacyjnej, minimalizacji kosztów oraz podnoszenia zadowolenia klientów. Stanowi fundament sukcesu przedsiębiorstw w dynamicznym rynku, umożliwiając szybką adaptację do zmieniających się warunków i oczekiwań.

Zarządzanie zapasami i logistyką w środowisku e-commerce stanowi jedno z najbardziej skomplikowanych, a zarazem krytycznych wyzwań, przed którymi stają dzisiejsi przedsiębiorcy. Sukces w tej dziedzinie wymaga nie tylko głębokiego zrozumienia dynamicznego charakteru popytu konsumentów, ale również zdolności do efektywnego wykorzystania zaawansowanych technologii i metod analitycznych. W kontekście globalnej ekonomii, gdzie szybkość dostaw i precyzja zarządzania zapasami bezpośrednio wpływają na satysfakcję klienta i rentowność biznesu, znaczenie tych procesów jest nie do przecenienia.

W dynamicznym świecie e-commerce, gdzie oczekiwania konsumentów wobec czasu realizacji zamówień i dostępności produktów są wyżej niż kiedykolwiek, przedsiębiorstwa muszą nieustannie poszukiwać sposobów na optymalizację swoich operacji logistycznych. Wymaga to nie tylko bieżącej analizy danych i trendów rynkowych, ale również elastyczności operacyjnej i zdolności do szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków.

Strategie zarządzania zapasami i logistyką muszą być zatem skonstruowane w sposób umożliwiający przedsiębiorstwom nie tylko zmniejszenie kosztów i zwiększenie efektywności operacyjnej, ale również zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta. Tylko w ten sposób e-commerce może skutecznie konkurować na rynku, który jest coraz bardziej nasycony i wymagający.

Dlatego też kluczowe staje się zastosowanie kompleksowego podejścia do zarządzania zapasami i logistyką, które obejmuje zarówno strategiczne planowanie, jak i taktyczne działania operacyjne. To podejście wymaga integracji różnorodnych narzędzi analitycznych, technologicznych oraz metod zarządzania procesami biznesowymi, w celu osiągnięcia optymalnych wyników. W następnych sekcjach przedstawione zostaną szczegółowe strategie i praktyki, które mogą pomóc w osiągnięciu tych celów, zaczynając od kluczowego elementu zarządzania e-commerce: optymalizacji poziomu zapasów.

1. Optymalizacja poziomu zapasów

Optymalizacja poziomu zapasów w e-commerce to nie tylko klucz do zapewnienia ciągłości operacji i zadowolenia klientów, ale także strategia umożliwiająca przedsiębiorstwom osiągnięcie znaczących przewag konkurencyjnych poprzez zwiększenie efektywności i redukcję kosztów. W dynamicznym środowisku sprzedaży online, gdzie oczekiwania klientów dotyczące szybkości dostaw i dostępności produktów ciągle rosną, zdolność do precyzyjnego zarządzania zapasami staje się krytycznym elementem strategii biznesowej.

Dokładne dostosowanie poziomu zapasów do bieżącego i przewidywanego popytu wymaga zastosowania zaawansowanych metod analizy i prognozowania, które uwzględniają szeroki zakres czynników, od trendów rynkowych, poprzez sezonowość, aż po globalne wydarzenia mogące wpłynąć na łańcuch dostaw. W tym kontekście, przedsiębiorstwa muszą nie tylko monitorować swoje wewnętrzne dane sprzedażowe, ale również być na bieżąco z zewnętrznymi trendami rynkowymi i zmianami w preferencjach konsumentów, aby adekwatnie dostosowywać swoje strategie zakupowe i logistyczne.

Efektywne zarządzanie zapasami opiera się na zrównoważeniu między minimalizacją kosztów przechowywania a maksymalizacją dostępności produktu, co jest szczególnie istotne w e-commerce, gdzie opóźnienia w dostawach mogą skutkować utratą sprzedaży i niezadowoleniem klientów. W tym celu firmy stosują różnorodne techniki, takie jak analiza trendów sprzedaży, modelowanie statystyczne, a także coraz częściej, algorytmy uczenia maszynowego. Te zaawansowane narzędzia analityczne pozwalają na dokładniejsze przewidywanie przyszłych trendów zakupowych, co z kolei umożliwia bardziej precyzyjne zarządzanie poziomem zapasów.

Realizacja strategii optymalizacji zapasów wymaga zatem nie tylko zrozumienia mechanizmów rynkowych i zachowań konsumentów, ale również efektywnego wykorzystania danych i nowoczesnych technologii. Poprzez integrację danych z różnych źródeł i zastosowanie zaawansowanych metod prognozowania, przedsiębiorstwa są w stanie nie tylko zminimalizować koszty związane z nadmiernymi zapasami i ich przestarzałością, ale również zwiększyć swoją efektywność operacyjną i wzmocnić pozycję na rynku. Osiągnięcie tego celu wymaga jednak ciągłej analizy, adaptacji i doskonalenia procesów zarządzania zapasami, co stanowi wyzwanie, ale i okazję dla firm działających w przestrzeni e-commerce.

Analiza ABC 

Analiza ABC, dzieląca zapasy na trzy kategorie (A, B, C) w zależności od ich wartości i wolumenu sprzedaży, jest fundamentem efektywnej strategii zarządzania zapasami. Produkty kategorii ‘A’ stanowią zwykle około 20% asortymentu, lecz generują około 80% wartości, co odzwierciedla zasadę Pareto. Skoncentrowanie się na dokładnym monitorowaniu i zarządzaniu tymi produktami pozwala na optymalizację większości zysków przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka braku towaru i zbyt dużej ilości zapasów. Implementacja tej metody wymaga regularnej rewizji i aktualizacji kategorii produktów, aby dostosować strategie zarządzania do zmieniających się warunków rynkowych.

Prognozowanie popytu – zastosowanie technologii

Zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML), rewolucjonizują sposób, w jaki przedsiębiorstwa przewidują popyt. Algorytmy ML mogą analizować duże zbiory danych, uwzględniając czynniki takie jak sezonowość, trendy rynkowe, efekty promocji i zewnętrzne wpływy ekonomiczne, aby przewidzieć przyszłe zapotrzebowanie z większą dokładnością. Dzięki temu firmy mogą lepiej dostosować poziomy zapasów do rzeczywistych potrzeb rynku, redukując jednocześnie ryzyko przeprodukcji i przestarzałości produktów.

Strategia Just-In-Time (JIT)

Implementacja strategii JIT wymaga nie tylko doskonałej koordynacji z dostawcami, ale również elastyczności procesów wewnętrznych. Choć wyzwania wdrożeniowe są znaczące, w tym potrzeba ciągłego monitorowania i dostosowywania procesów, korzyści z redukcji kosztów magazynowania i zwiększenia efektywności operacyjnej są często decydujące. Przykładowo, fabryki Toyoty, pioniera systemu JIT, osiągnęły znaczące korzyści z minimalizacji zapasów i optymalizacji przepływu pracy, stawiając przykład dla przedsiębiorstw na całym świecie.

Punkt ponownego zamówienia (ROP) – automatyzacja i technologia

Współczesne systemy zarządzania magazynem (WMS) i planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) wyposażone są w narzędzia do automatycznego obliczania punktu ponownego zamówienia (ROP), co znacznie upraszcza proces zarządzania zapasami. Te systemy monitorują na bieżąco poziomy zapasów i automatycznie inicjują zamówienia u dostawców, gdy poziom zapasu zbliża się do wcześniej zdefiniowanego minimum. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą utrzymać ciągłość produkcji i sprzedaży bez ryzyka nadmiernego nagromadzenia zapasów. Automatyzacja ta pozwala na optymalizację czasu reakcji, zmniejszenie kosztów operacyjnych oraz zwiększenie efektywności zarządzania zapasami.

Zapasy bezpieczeństwa

Zapasy bezpieczeństwa stanowią dodatkowy bufor zapasów, utrzymywany w celu zabezpieczenia przed nieprzewidzianymi zdarzeniami, takimi jak opóźnienia w dostawach, nagły wzrost popytu, czy zakłócenia w łańcuchu dostaw. Odpowiednie kalkulowanie zapasów bezpieczeństwa, uwzględniające ryzyko i koszt braku towaru w porównaniu z kosztami przechowywania dodatkowych zapasów, jest kluczowe dla utrzymania wysokiego poziomu obsługi klienta przy jednoczesnej kontroli kosztów.

Technologia RFID i IoT w zarządzaniu zapasami

Zastosowanie technologii identyfikacji radiowej (RFID) i Internetu rzeczy (IoT) w zarządzaniu zapasami umożliwiają real-time monitoring lokalizacji i stanu zapasów. Integracja tych technologii z systemami WMS i ERP pozwala na automatyzację procesów inwentaryzacyjnych, precyzyjne śledzenie przepływu produktów i szybką identyfikację dysproporcji między zapasami a rzeczywistym zapotrzebowaniem. Dzięki temu, firmy mogą jeszcze bardziej zwiększyć efektywność operacyjną i zredukować koszty związane z zarządzaniem zapasami.

Efektywne zarządzanie relacjami z dostawcami jest niezbędne dla operacyjnej sprawności i konkurencyjności firm e-commerce, bezpośrednio wpływając na jakość produktów, ciągłość dostaw oraz ostateczną satysfakcję klienta. Kluczowe znaczenie w tym procesie ma identyfikacja i selekcja dostawców, którzy nie tylko oferują produkty i usługi spełniające wysokie standardy jakości, ale również są w stanie zapewnić elastyczność i niezawodność niezbędną do adaptacji do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. W kontekście globalnych łańcuchów dostaw, strategiczne partnerstwa z dostawcami wymagają zaawansowanej koordynacji, negocjacji i ciągłego monitorowania, aby zminimalizować ryzyka i optymalizować koszty operacyjne.

2. Zarządzanie relacjami z dostawcami

Efektywne zarządzanie relacjami z dostawcami jest niezbędne dla operacyjnej sprawności i konkurencyjności firm e-commerce, bezpośrednio wpływając na jakość produktów, ciągłość dostaw oraz ostateczną satysfakcję klienta. Kluczowe znaczenie w tym procesie ma identyfikacja i selekcja dostawców, którzy nie tylko oferują produkty i usługi spełniające wysokie standardy jakości, ale również są w stanie zapewnić elastyczność i niezawodność niezbędną do adaptacji do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. W kontekście globalnych łańcuchów dostaw, strategiczne partnerstwa z dostawcami wymagają zaawansowanej koordynacji, negocjacji i ciągłego monitorowania, aby zminimalizować ryzyka i optymalizować koszty operacyjne.

Selekcja i ocena dostawców

Proces selekcji dostawców wymaga dokładnej analizy ich zdolności produkcyjnych, stabilności finansowej, jakości produktów, a także historii dotychczasowej współpracy. Firmy często stosują wskaźniki takie jak wskaźnik terminowości dostaw, wskaźnik jakości dostaw oraz oceny ryzyka w łańcuchu dostaw, aby ocenić potencjalnych i obecnych partnerów. Regularna ocena dostawców, oparta na jasno zdefiniowanych kryteriach i wskaźnikach KPI (Key Performance Indicators), umożliwia identyfikację obszarów wymagających poprawy oraz wzmocnienie współpracy.

Umowy o poziomie serwisu (SLA)

Umowy o Poziomie Serwisu (Service Level Agreements, SLA) stanowią podstawę formalnych relacji z dostawcami, określając wymagane standardy dotyczące jakości, czasu realizacji, dostępności produktów oraz procedur w przypadku niespełnienia warunków umowy. SLA umożliwiają również ustalenie procedur eskalacji i sankcji, co jest kluczowe dla utrzymania wysokiego poziomu usług.

Wspólne planowanie, prognozowanie i uzupełnianie zapasów (CPFR)

Model CPFR (Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment) to zaawansowana strategia współpracy, która polega na wspólnym planowaniu, prognozowaniu popytu i uzupełnianiu zapasów przez przedsiębiorstwo i jego dostawców. Dzięki wymianie danych i informacji w czasie rzeczywistym, obie strony mogą lepiej synchronizować swoje działania, co przekłada się na zwiększenie efektywności całego łańcucha dostaw, minimalizację zapasów magazynowych oraz redukcję kosztów.

Integracja systemów i technologii

Zastosowanie wspólnych platform technologicznych, takich jak EDI (Electronic Data Interchange) i API (Application Programming Interfaces), umożliwia płynną wymianę danych między przedsiębiorstwem a dostawcami. Integracja systemów ERP (Enterprise Resource Planning) dostawców i odbiorców zapewnia automatyzację procesów zamówień, fakturacji oraz monitorowania dostaw, co znacząco poprawia efektywność operacyjną i redukuje ryzyko błędów.

Przykłady implementacji

  • Firma działająca w branży odzieżowej zastosowała system oceny dostawców oparty na wskaźnikach KPI, co pozwoliło na wyeliminowanie partnerów niespełniających wymagań jakościowych i terminowych, znacząco poprawiając niezawodność dostaw.
  • Producent elektroniki konsumenckiej wdrożył CPFR z kluczowymi dostawcami komponentów, co umożliwiło precyzyjne dopasowanie produkcji do zmieniającego się popytu i zredukowało poziom przestarzałych zapasów.

3. Automatyzacja procesów logistycznych

W szybko rozwijającym się środowisku e-commerce, automatyzacja procesów logistycznych wyłania się jako kluczowy czynnik determinujący skuteczność operacyjną, redukcję kosztów oraz poziom zadowolenia klientów. Wprowadzenie zaawansowanych systemów zarządzania magazynem (WMS) jest nie tylko odpowiedzią na te wyzwania, ale także strategiczną inwestycją umożliwiającą firmom dostosowanie do rosnących wymagań rynku i uzyskanie konkurencyjnej przewagi. Systemy te, będące w centrum procesów logistycznych, umożliwiają nie tylko znaczące usprawnienie zarządzania zapasami, ale także optymalizację każdego etapu procesu logistycznego – od przyjęcia towaru, poprzez magazynowanie, kompletację zamówień, aż po wysyłkę i obsługę zwrotów.

Dla przedsiębiorstw, które tak jak nasza firma, rozwijają i implementują własne systemy WMS, otwiera się możliwość precyzyjnego dostosowania funkcjonalności systemu do unikalnych potrzeb i specyfiki działalności, co przekłada się na zwiększenie efektywności, elastyczności i zdolności adaptacyjnych całego łańcucha dostaw. Strategiczne wykorzystanie systemu WMS pozwala nie tylko na zautomatyzowanie i usprawnienie wewnętrznych procesów magazynowych, ale także na integrację z innymi kluczowymi systemami operacyjnymi, co wspiera realizację kompleksowej strategii zarządzania łańcuchem dostaw.

W kontekście ciągłych zmian rynkowych i technologicznych, automatyzacja staje się nieodzownym elementem strategii firm dążących do utrzymania wysokiej pozycji na rynku e-commerce. Poprzez zastosowanie zaawansowanych rozwiązań w obszarze WMS, przedsiębiorstwa mogą nie tylko znacząco poprawić efektywność operacyjną i obniżyć koszty, ale także zwiększyć satysfakcję klientów dzięki szybszym i bardziej niezawodnym procesom dostaw. W poniższych sekcjach szczegółowo omówione zostaną kluczowe funkcjonalności systemu WMS oraz ich wpływ na usprawnienie procesów logistycznych, wskazując jednocześnie na konkretne przykłady implementacji, które potwierdzają wartość i znaczenie automatyzacji w kontekście zarządzania logistyką w e-commerce.

Kluczowe funkcjonalności systemu WMS

System WMS oferuje szereg zaawansowanych funkcjonalności, które umożliwiają efektywne zarządzanie magazynem i procesami logistycznymi:

  • Optymalizacja lokalizacji zapasów: System umożliwia inteligentne rozmieszczanie towarów w magazynie, maksymalizując wykorzystanie dostępnej przestrzeni i skracając czas potrzebny na kompletację zamówień.
  • Automatyzacja procesów kompletacji: Zaawansowane algorytmy kompletacji zamówień pozwalają na minimalizację błędów i zwiększenie prędkości realizacji zamówień, co bezpośrednio przekłada się na wyższą satysfakcję klientów.
  • Zarządzanie zwrotami: System oferuje kompleksowe rozwiązania do efektywnego zarządzania zwrotami, umożliwiając szybką obróbkę zwróconych towarów i ich ponowne włączenie do zapasów lub odpowiednią likwidację.
  • Integracja z inne systemami: WMS jest zaprojektowany do łatwej integracji z innymi systemami operacyjnymi i sprzedażowymi, co umożliwia automatyczną wymianę danych i płynną współpracę między różnymi działami firmy oraz z partnerami zewnętrznymi.

Wpływ automatyzacji na efektywność operacyjną

Automatyzacja procesów logistycznych za pomocą systemu WMS znacząco wpływa na zwiększenie efektywności operacyjnej poprzez:

  • Redukcję czasu realizacji zamówień: Skrócenie czasu od momentu złożenia zamówienia przez klienta do jego wysyłki jest kluczowe dla zwiększenia konkurencyjności firmy.
  • Zmniejszenie kosztów operacyjnych: Automatyzacja procesów pozwala na redukcję potrzeby ręcznej pracy, minimalizację błędów oraz obniżenie kosztów związanych z zarządzaniem zapasami i magazynem.
  • Zwiększenie dokładności inwentaryzacji: Precyzyjne śledzenie zapasów i automatyczne aktualizacje stanów magazynowych zapewniają dokładność danych i umożliwiają lepsze planowanie.

Przykłady implementacji

Wdrożenie systemu WMS w firmie klienta działającej w branży odzieżowej pozwoliło na 30% skrócenie czasu kompletacji zamówień i 25% redukcję kosztów operacyjnych magazynu w ciągu pierwszego roku użytkowania. Ponadto, dzięki zautomatyzowanemu zarządzaniu zwrotami, firma zauważyła znaczną poprawę efektywności procesu obróbki zwrotów, co przekłada się na szybsze przywracanie produktów do sprzedaży i zmniejszenie strat.

4. Zintegrowane podejście do zarządzania łańcuchem dostaw

Zintegrowane podejście do zarządzania łańcuchem dostaw jest kluczowym elementem strategii firm e-commerce, umożliwiającym osiągnięcie wyższej efektywności, redukcję kosztów oraz poprawę jakości obsługi klienta poprzez optymalizację i synchronizację wszystkich ogniw łańcucha dostaw. W dobie globalizacji i rosnącej konkurencji, zdolność do efektywnego zarządzania złożonymi operacjami logistycznymi, od producenta po konsumenta końcowego, jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności i utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku.

Kluczowe składniki zintegrowanego zarządzania łańcuchem dostaw:

Integracja danych i procesów

Podstawą zintegrowanego zarządzania łańcuchem dostaw jest płynna wymiana danych między wszystkimi uczestnikami – od dostawców surowców, poprzez producentów, magazyny, dystrybutorów, aż po kanały sprzedaży i klienta końcowego. Wykorzystanie systemów ERP (Enterprise Resource Planning) oraz narzędzi takich jak EDI (Electronic Data Interchange) i API (Application Programming Interfaces) umożliwia automatyczną wymianę informacji w czasie rzeczywistym, co znacząco usprawnia procesy decyzyjne i operacyjne.

Współpraca i partnerstwo

Zintegrowane zarządzanie łańcuchem dostaw wymaga budowania długotrwałych relacji opartych na zaufaniu i współpracy między wszystkimi uczestnikami. Wspólne planowanie, dzielenie się ryzykiem, współpraca w zakresie innowacji oraz wspólne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są kluczowe dla zwiększenia elastyczności, efektywności i odporności łańcucha dostaw.

Centralizacja zarządzania

Implementacja centralnego systemu zarządzania umożliwiającego monitorowanie i koordynację operacji w całym łańcuchu dostaw jest niezbędna dla efektywnego wdrażania strategii zintegrowanego zarządzania. Pozwala to na optymalizację zapasów, harmonizację procesów logistycznych, a także szybką reakcję na ewentualne zakłócenia w łańcuchu dostaw.

Analiza i optymalizacja

Stała analiza wydajności łańcucha dostaw, identyfikacja wąskich gardeł i ciągłe dążenie do optymalizacji są nieodzownymi elementami zintegrowanego zarządzania. Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi analitycznych i technologii Big Data pozwala na głęboką analizę danych operacyjnych i strategiczne planowanie działań mających na celu poprawę efektywności i redukcję kosztów.

Podsumowanie

Zarządzanie zapasami i logistyką w e-commerce to złożony proces, który wymaga ciągłej uwagi i adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. Implementacja skutecznych strategii zarządzania, choć niesie za sobą wiele wyzwań, oferuje również szereg korzyści, które mogą znacząco wpłynąć na sukces przedsiębiorstwa w dynamicznie rozwijającym się świecie handlu elektronicznego.

Jednym z głównych wyzwań jest zmienność popytu, która może prowadzić do nadmiaru lub niedoboru zapasów. Efektywne przewidywanie zmian w preferencjach konsumentów i szybkość reakcji na te zmiany są kluczowe dla utrzymania optymalnego poziomu zapasów. Kolejnym wyzwaniem jest zapewnienie płynnej integracji między różnymi systemami (WMS, TMS, ERP) oraz platformami e-commerce, gdzie problemy z kompatybilnością i przepływem danych mogą prowadzić do zakłóceń operacyjnych i opóźnień w realizacji zamówień. Budowanie i utrzymanie stabilnych relacji z dostawcami wymaga ciągłej komunikacji i negocjacji, co w środowisku globalnym może być skomplikowane. Dodatkowo, optymalizacja kosztów logistycznych jest stałym wyzwaniem, zwłaszcza w obliczu rosnących cen surowców i kosztów pracy.

Mimo tych wyzwań, efektywne zarządzanie zapasami i logistyką oferuje znaczące korzyści. Automatyzacja procesów logistycznych i wdrożenie zaawansowanych systemów zarządzania magazynem znacząco zwiększają efektywność operacyjną, redukują czas realizacji zamówień, i minimalizują ryzyko błędów. Optymalizacja poziomu zapasów i procesów logistycznych przekłada się na obniżenie kosztów przechowywania i transportu, co bezpośrednio wpływa na zwiększenie marży produktów. Szybka i niezawodna realizacja zamówień, możliwość śledzenia przesyłki w czasie rzeczywistym oraz elastyczność w zarządzaniu zwrotami podnoszą poziom satysfakcji klientów, co jest kluczowe dla budowania lojalności i przewagi konkurencyjnej. Elastyczność i możliwość szybkiego skalowania operacji logistycznych umożliwiają firmom ekspansję na nowe rynki i adaptację do rosnącego popytu bez konieczności ponoszenia proporcjonalnie wysokich kosztów.

Podsumowując, zarządzanie zapasami i logistyką w e-commerce wymaga zbalansowanego podejścia, które uwzględnia zarówno wyzwania operacyjne, jak i strategiczne cele biznesowe. Kluczem do sukcesu jest ciągła analiza i optymalizacja procesów, inwestycja w nowoczesne technologie oraz budowanie silnych relacji z partnerami biznesowymi. Pomimo licznych wyzwań, efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw oferuje przedsiębiorstwom możliwość zwiększenia konkurencyjności na rynku, poprawy rentowności oraz budowania trwałych relacji z klientami.

Zapisz się do naszego newslettera. Tylko wartościowe treści!
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Podając swój adres mailowy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Futuriti w celu zapisania do listy mailingowej i wysyłania newslettera. Newsletter będzie zawierał informacje eksperckie na temat zarządzania magazynem wysokiego składu, branży e-commerce a także o produktach, usługach, promocjach lub nowościach Futuriti. Zgodę można w każdej chwili cofnąć.
Obiecujemy nie spamować ! Będziesz otrzymywać tylko wartościowe treści.

Jesteśmy producentem oprogramowania. Robimy to co lubimy. Tworzymy zaawansowane technologicznie systemy IT o dużej skali działania.
Nasi klienci do laureaci Gazel Biznesu i Diamentów Forbes.

Sprzedaż internetowa


Automatyzacja i zarządzanie sprzedażą online

Aktualnie tutaj jesteś

Umów się na demo

Ile to kosztuje? Jak szybko mogę wdrożyć system? W jaki sposób zautomatyzujesz sprzedaż online? 

Umów się na DEMO systemu! Skontaktujemy się z Tobą i ustalimy dogodny termin spotkania.

Przesyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych (również osobowych) w celu przekazywania informacji handlowych dotyczących produktów FUTURITI (producenta xSale).Zapisz się do naszego newslettera. Tylko wartościowe treści!
Zapraszamy do czytania naszego bloga.
Znajdziesz tutaj eksperckie artykuły na tematy związane z branżą e-commerce.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Podając swój adres mailowy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Futuriti w celu zapisania do listy mailingowej i wysyłania newslettera. Newsletter będzie zawierał informacje eksperckie na temat zarządzania magazynem wysokiego składu, branży e-commerce a także o produktach, usługach, promocjach lub nowościach Futuriti. Zgodę można w każdej chwili cofnąć.

Obiecujemy nie spamować ! Będziesz otrzymywać tylko wartościowe treści.

Czy aby na pewno mierzysz w magazynie wszystko, co powinieneś?

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.