Platformy i sklepy internetowe

⌘K
  1. Strona główna
  2. Dokumentacja
  3. Platformy i sklepy intern...
  4. Allegro
  5. Konfiguracja
  6. Kreator nowej oferty Allegro

Kreator nowej oferty Allegro

Jak utworzyć ofertę Allegro.

Tworzenie nowej oferty można rozpocząć z 3 miejsc w xSale.

  1. Lista ofert- w prawym górnym rogu znajduje się przycisk „+ Dodaj” po jego naciśnięciu otwierany jest kreator nowej oferty.
  2. Lista towarów- przy pozycji towarowej na liście towarów jest kolumna o nazwie oferta. Po naciśnięciu zielonego znaku + przy wybranej pozycji towarowej otwierany jest kreator nowej oferty
  3. Edycja towaru- w zakładce oferty widoczne są te oferty do których podpięty jest edytowany towar. Widać również znak +. Po jego kliknięciu uruchamiany jest kreator dodawania nowej oferty.

Kreator oferty

Wyświetlany jest jako okno. Poprzednia strona widoczna jest w tle. Ilość kroków kreatora zależna jest od wybranego typu oferty. W tej dokumentacji został opisany przypadek najdłuższego scenariusza dla oferty wielowariantowej. Przy wybraniu innego typu oferty niektóre kroki mogą być pominięte.

Krok 1. Typ oferty

W tym miejscu należy wskazać jaka oferta ma zostać utworzona. Po wybraniu jednej z opcji zostanie automatycznie otwarty następny krok w kreatorze. Ilość kroków zależna jest od wybranej opcji.

Decyzję o tym jaką chcemy stworzyć ofertę możemy podjąć tylko w kreatorze. Utworzony typ oferty nie może zostać zmieniony po przejściu wszystkich kroków kreatora i stworzeniu oferty

Możliwe do wybrania typy oferty:

Oferta pojedyncza- jeden towar np. młotek

Zestaw- więcej niż jeden towar np. młotek + gwoździe

Oferta wielowariantowa- towar w kilku wariantach np. młotek 2kg, młotek 5kg, młotek 8kg

 

 

 

 

 

Krok 2. Kanał sprzedaży

W tym kroku należy wybrać na jakim kanale sprzedaży zostanie wystawiona tworzona oferta.

Dostępne są tylko te kanały, które zostały wcześniej skonfigurowane w zakładce integracje.

Krok 3. Dane podstawowe

Na tym etapie należy wskazać takie dane jak:

Kod oferty

Dane kanału sprzedaży- można je edytować indywidualnie dla wystawianej oferty lub użyć danych podpowiadających  się z konfiguracji integracji. Taka sama sytuacja występuje przy danych podstawowych Allegro. Jeśli zostały uzupełnione w konfiguracji integracji podpowiadają się podczas tworzenia oferty. Można je również indywidualnie wskazać dla każdej nowo tworzonej oferty.

W tej sekcji trzeba również wybrać w jakiej kategorii zostanie wystawiona oferta.

Krok 4. Wybór parametrów i wariantów

Ten krok pojawia się tylko jeśli w kroku 1 zostanie wybrany typ oferty wielowariantowa.

Należy wskazać w oparciu o jaki parametr wariantowy ma zostać utworzona oferta

 

 

 

Parametry wielowariantowe mogą różnić się w zależności od kategorii. W niektórych kategoriach Allegro nie udostępnia ich przez API. Niestety, w takim przypadku nie ma technicznych możliwości, by wystawić oferty wielowariantowe za pomocą xSale. Możliwe jest to jednak z poziomu panelu Allegro. Aby to zrobić, należy wybrać wariant „Kolor/wzór”, który jest dostępny tylko tam.

Trzeba również określić warianty jakie mają pojawić się w ofercie. W tym celu należy kliknąć +Dodaj nowy wariant.

Dla poszczególnych wariantów należy wskazać parametry. Parametry obowiązkowe oznaczone są widoczną po prawej stronie informacją w kolorze czerwonym.

Krok 5. Katalog Allegro

Można zdecydować czy wystawiana oferta ma zostać połączona z katalogiem Allegro. W niektórych kategoriach Allegro do wystawienia oferty jest wymagane połączenie z katalogiem.

Uzupełnij co najmniej jedno pole i wyszukaj produkt w katalogu Allegro.

Wyszukiwanie po polach „Nazwa” oraz „Model” odbywa się w ramach grup wybranych na kanałach sprzedaży. Jeśli na ofercie jest więcej niż jeden kanał i kanały różnią się grupami, zostaną przeszukane wszystkie grupy z kanałów oferty.

Wyszukiwanie po polach „Kod producenta” oraz „Kod EAN” odbywa się niezależnie od grup (tj. przeszukuje cały katalog Allegro).

 

 

 

 

 

 

 

Po wyszukaniu w katalogu pojawią się produkty z katalogu pasujące do wskazanego kodu.

Ten temat został szczegółowo opisany w dokumentacji https://xsale.ai/docs/platformy-i-sklepy-internetowe/allegro/opis-integracji/produktyzacja-allegro/

Krok 6. Wartości parametrów

W tym kroku należy wskazać parametry dla wybranej wcześniej kategorii. Listę można przefiltrować na parametry archiwalne, tylko nieuzupełnione lub tylko wymagane. Parametr „Stan” uzupełni się automatycznie wartością „Nowy”.

 

 

 

 

 

 

Krok 7. Opisy i zdjęcia

Jeśli opisy i zdjęcia zostały uzupełnione na towarze mogą zostać pobrane do oferty. W tym celu należ wskazać towar w polu pobierz opis i zdjęcia z towaru.

Można również uzupełnić opis i nazwę samodzielnie. W nazwie możesz podać maksymalnie 75 znaków. Po przekroczeniu tej liczby system wyświetli ostrzeżenie.

Krok 8. Koniec

Na tym etapie otrzymujemy informację czy nasza oferta została utworzona z sukcesem. Możemy również od razu włączyć jej aktywność. Przełączenie aktywności spowoduje, że oferta zostanie od razu opublikowana w Allegro. Tą czynność możemy wykonać również później używając operacji seryjnej lub przełączając aktywność bezpośrednio w ofercie.

Z tego miejsca możemy również przejść do karty edycji oferty LINK